En | Th

Major Shareholders

10 Major shareholders

Name of Major Shareholders Holding as of February 14, 2018
Number of shares % of shares
1 Global Business Management 38,634,900 6.90%
2 Thai NVDR Co., Ltd. 34,293,613 6.12%
3 Mr. Hironobu Iriya  34,161,134 6.10%
4 Mr. Sakchai Sakchaicharoenkul 28,000,000 5.00%
5 Ms. Suratana Trinratana 15,835,948 2.83%
6 Mr. Jiaranai Lertratchkul 14,993,100 2.68%
7 Ms. Kantika Tanthuvanit 9,458,041 1.69%
8 Mr. Sathit Vitayakorn by Denali Prestige Asset Management 8,408,400 1.50%
9 Mr. Tiwa Jaruke 6,924,300 1.24%
10 Mr. Piriya Wongphayabal 6,444,000 1.15%